Przyszłość seniorów w naszych rękach – debata na temat strategii Unii Europejskiej

9 października 2018 by Redaktor

Przewodnicząca Zarządu GUTW Halina Krzyżak i Maria Tomkowiak wzięły udział debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej, która odbyła się w  dniu 8 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Spotkanie poprowadził Marszałek Województwa Wielkopolskiego  –  Marek Woźniak. W roli prelegentów wystąpili: Wolfgang Münch z Komisji Europejskiej, europosłanka dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedstawiciele młodzieży, przedsiębiorców oraz seniorów z regionu wielkopolskiego.

Wydarzenie bezpośrednio transmitowane przez ogólnopolską telewizję poprzedziły debaty w mniejszych zespołach. Halina Krzyżak i Maria Tomkowiak obradowały wraz z grupą przedstawicieli stowarzyszeń i Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wyrażając opinie na temat życia seniorów w naszym kraju, przedstawiły postulaty, które są głosem gołuchowskiego środowiska zwłaszcza seniorów skupionych wokół GUTW.

Podczas obrad podkreślano, jak bardzo istotne jest usprawnienie usług dla seniorów i ich funkcjonowania w społeczeństwie.  Na 3,5 mln mieszkańców Wielkopolski aż 700 tys. (19% ogółu) to osoby starsze. W starzejącym się społeczeństwie, konieczne są zmiany zarówno w sferze mentalnej jak i ekonomicznej. Zawierają się one w proponowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich siedmiu filarach pomocy seniorom:

 • Pozytywny wizerunek starości w przestrzeni publicznej
 • Zapewnianie seniorom dostępu do wszelkiej aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej itp.
 • Większe wykorzystywanie osób starszych na rynku pracy, co zapobiega ich wykluczeniu
 • Poprawienie kwestii dostępu do usług zdrowotnych i promocja zdrowego trybu życia
 • Przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec seniorów
 • Wspieranie integracji międzypokoleniowej
 • Działania edukacyjne i kształcenie na rzecz osób starszych.

Seniorzy wielkopolscy w trakcie przeddebaty zwrócili uwagę na następujące sfery, które w ich ocenie mają istotny wpływ na realizowanie polityki społecznej, w tym senioralnej, tak w naszym regionie, ale także kraju i UE:

 1. Udział w życiu publicznym:
 • Stała współpraca z samorządem lokalnym (gminnym, powiatowym, wojewódzkim), cykliczne spotkania, na których omawiane są sprawy seniorów i ustalana współpraca, podział zadań pomiędzy samorząd i środowiska senioralne (np. comiesięczne „śniadania poniedziałkowe” lub „Czwartkowe podwieczorki” czy inne lokalnie stworzone formy współdziałania)
 • Powołanie Wielkopolskiej Rady Seniorów lub Wielkopolskiego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, by móc koordynować aktywność wielkopolskich seniorów i systemowo  dbać o realizację ich potrzeb we wszystkich sferach życia we współpracy    z samorządem lokalnym.
 • Uproszczenie i większa transparentność zasad ubiegania się przez seniorów o finansowanie publiczne (tak krajowe jak i unijne)
 • Ujednolicenie systemu biletów na komunikację, by ułatwić podróżowanie zarówno w najbliższym regionie, jak też na terenie kraju i Europy.
 1. Praca
 • Stworzenie w Powiatowych Urzędach Pracy specjalnych kategorii ofert pracy przeznaczonej tylko dla seniorów, by mogli oni od razu otrzymywać propozycję przeznaczoną dla nich. Takie skonkretyzowanie stanowiska przyspieszyłoby proces znajdywania pracy odpowiedniej dla starszych osób i zachęciłoby też pracodawców do składania takich ofert.
 • Stworzenie dla emerytowanych specjalistów z różnych dziedzin możliwości udzielania darmowych porad w ramach wolontariatu.
 1. Zdrowie
 • Rozwiązanie problemu oddziałów geriatrycznych w szpitalach. To jedno z największych wyzwań, gdyż na całe województwo jest mniej niż 30 geriatrów i sytuacja się nie zmienia. Potrzebne są natychmiastowe działania w celu kształcenia nowych lekarzy w tej specjalizacji, a także tworzenie nowych form placówek geriatrycznych.
 • Tworzenie w każdej gminie łatwo dostępnych punktów rehabilitacyjnych, a także zwiększenie środków na sprzęt do rehabilitacji.
 • Stworzenie systemu sieci domowych usług specjalistycznych. Dostęp do pomocy mobilnej, bo ośrodki wsparcia często wymagają, by to właśnie osoba potrzebująca przyjechała do nich, a są seniorzy, którzy przez niepełnosprawność i brak rodziny w pobliżu nie są zdolni do ruszenia się z domu. Usługi wsparcia powinny więc być także dostępne na zasadzie dojazdu do potrzebujących.
 • Propozycja „Rodzinnych domów opieki społecznej” – różnorodna oferta, nie tylko pomocy w chorobie niewychodzącego z domu seniora, ale także jego aktywizacja społeczna. Wielospecjalistyczne usługi, mające na celu pomóc uziemionym i samotnym poczuć się częścią społeczeństwa.
 • Przywrócenie instytucji barów mlecznych, w których senior mógłby kupić sobie tani posiłek oraz stworzenie sieci usług cateringowych dla seniorów (którzy nie mogą sobie sami gotować z różnych przyczyn).
 • Pomysły na dostosowanie w supermarketach kas, by łatwiej było starszym osobom poradzić sobie z zakupami.
 • Budowanie wind zewnętrznych w budynkach, gdzie seniorzy muszą wchodzić po schodach więcej niż na 3,4 piętro.
 • Stworzenie punktów wody pitnej na osiedlach i w parkach. Jest to zresztą pomysł, który przysłuży się nie tylko samym seniorom, ale także i dzieciom (rozwiązanie łatwe i możliwe do szybkiego wprowadzenia w życie  w postaci małych źródełek wody).
 1. Edukacja
 • Edukacja seniorów w zakresie korzystania z Internetu i elektronicznych usług bankowych. Zdarzają się sytuacje, że seniorzy nie potrafiąc sobie poradzić z nowymi technologiami, proszą obcych ludzi o pomoc, ujawniając przy tym swoje prywatne hasła i dając dostęp do karty bankomatowej. Konieczne jest zapewnienie im odpowiedniego instruktarzu, by uniknąć w przyszłości tragedii a przede wszystkim tego, by czuli się włączeni w cyfrowy świat a nie z niego wykluczeni.

 

Postulaty zaprezentowane podczas debaty 8 października spotkały się z dużym odzewem. Osobiście ustosunkowali się do nich wszyscy mówcy. Istnieje szansa, że głos seniorów zostanie usłyszany przez decydentów w Polsce jak i w Unii Europejskiej oraz przyczyni się chociaż w drobnym stopniu do poprawy poziomu życia najstarszej części społeczeństwa. Debata jest przejawem zainteresowania sprawami seniorów, ich potrzebami, oczekiwaniami oraz barierami, jakie nakłada na nich zaawansowany wiek.

Maria Tomkowiak

Debata przygotowująca – 3.10.2018r. W spotkaniu wzięła udział pani Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Postulaty seniorów – materiały wypracowane podczas przeddebaty:

Dialog obywatelski: „Silne regiony, silna Europa” – 8.10.2018 r.:

Zapraszamy do obejrzenia transmisji dialogu obywatelskiego:

Dialog obywatelski „Silne regiony, silna Europa” – Poznań

oraz relacji przygotowanej przez TVP Poznań na potrzeby magazynu „Zmieniamy Wielkopolskę”:

WRPO 2014+: dialog obywatelski „Silne regiony, silna Europa”

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.