Rada Programowa

Skład Rady Programowej:

 • Anna Biernat – przewodnicząca
 • Elżbieta Kłakulak  – z-ca przewodniczącej
 • Irena Darowna
 • Alina Doktor
 • Marcin Ferenc
 • Mirosława Grzymska
 • Halina Krzyżak
 • Wacław Majchrzak (zm. 25 października 2019)
 • Mirosław Maruszewski
 • Jan Suder
 • Marian Walczak

 

Z posiedzeń RADY PROGRAMOWEJ

6 kwietnia 2017r.

W dniu 6 kwietnia 2017r. na posiedzeniu Rady Programowej  GUTW-u w którym uczestniczyli wszyscy jej członkowie – 8 osób (za wyjątkiem usprawiedliwionego M. Maruszewskiego)  oraz zaproszeni czterej aktywiści Stowarzyszenia i Uniwersytetu (Marian Walczak, Andrzej Kubiak, Janina Razik, Zdzisław Jędraszek).

Podjęto postanowienia :

– członkowie Rady Programowej wysoko ocenili  okres przygotowawczy i przebieg uroczystości w dniu 9 marca 2017 Jubileuszu 5-lecia działalności Stowarzyszenia „Senior XXI” i Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie.

– w związku z zakończeniem 5-letniego  cyklu działalności obu stowarzyszeń Rada Programowa uznała, iż w celu jeszcze lepszego  skoordynowania  pracy wśród seniorów należy uprościć strukturę organizacyjną Stowarzyszenia „Senior XXI”  i  GUTW w Gołuchowie to jest doprowadzenie do ujednolicenia „władz” – czyli powołania jednego zarządu i rady programowej. Dla zachowania dorobku obu organizacji  Rada Programowa proponuje ,aby  „ujednolicona” organizacja przyjęła nazwę STOWARZYSZENIE „SENIOR XXI” –  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GOŁUCHOWIE.

– zarządy Stowarzyszenia „Senior XXI” i GUTW  zaproponują stosowne uzupełnienia do STATUTU (do 15.06.17) które rozpatrzy (przyjmie) Walne Zebranie Stowarzyszenia „Senior XXI” w terminie do końca lipca 2017r.

Podał:  Wacław Majchrzak ,przewodniczący RP

Zdjęcia:  Andrzej Kubiak

 22 czerwca 2016r.

Posiedzenie  Rady   Programowej Gminnego  Uniwersytetu   Trzeciego  Wieku  w  Gołuchowie
(
22.06.2016 –  Sala Stowarzyszeń)

Członkowie  Rady Programowej  podejmowali na posiedzeniu bieżące zagadnienia zgodnie z przedstawionym  porządkiem  obrad tj.:

1 – omówienie harmonogramu zajęć na X semestr

2 –  przyjęcie programu  inauguracji zajęć  X semestru

3 – zatwierdzenie druków okazjonalnych (m.in. „ DĄB”)

4 – informacja Zarządu GUTW o działalności sekcji zajęć warsztatowych w nowym semestrze

5 – podsumowanie uczestnictwa seniorów w imprezach wakacyjnych

6 – wstępne założenia obchodów zbliżającego się 5-lecia działalności GUTW

7 –  wnioski końcowe i uwagi członków Rady Programowej i zaproszonych gości

Na początku posiedzenia przewodniczący  RP  Wacław Majchrzak poinformował, iż Rada obraduje w prawie pełnym  składzie (nieobecny usprawiedliwiony –  Marcin Ferenc). Ponadto uczestniczyli w nim korzystając z  zaproszenia:  Marian Walczak – członek Zarządu GUTW  i  Janina Razik –  v-ce prezes Stowarzyszenia „SENIOR  XXI”.

W związku z rezygnacją Ireny Skowrońskiej w pracach Rady Programowej na wniosek przewodniczącego Rady do jej składu powołano Annę Biernat. Członkowie Rady spoza Zarządu byli również jednomyślni  i  zaakceptowali to powołanie.

Odnosząc się do poszczególnych głównych punktów porządku posiedzenia warto wskazać na:

Ad 1/ Przyjęto harmonogram na X semestr (patrz załącznik). Zwrócono uwagę na konsekwentne realizowanie  tematyki w ramach zajęć „plenarnych” dotyczących Wielkopolski.

Ad 2/ Zaakceptowano program inauguracji z udziałem przedstawiciela Zarządu Wielkopolskiego  Urzędu Marszałkowskiego. Ponieważ  zakończenie IX semestru zbiegło się z zawodami  Olimpiady Powiatowej, nie było czasowych możliwości przedstawienia sprawozdania z działalności w tym semestrze. Postanowiono zatem, iż przewodnicząca Zarządu GUTW przedstawi je  przed wykładem inauguracyjnym. Wszystkie organizacyjno-aprowizacyjne i artystyczne elementy inauguracji dopracuje Zarząd na spotkaniu roboczym.

Ad 3/ Przedstawiono dwa warianty tabliczki informacyjnej o okoliczności posadzenia DĘBU w parku OKL w dniu 23.06.2016r. – zaakceptowano wariant 1-szy (patrz załącznik).

Ad 4/ Potwierdzono, iż w nowym semestrze sekcje będą kontynuować swoją działalność i warsztaty będą się odbywać zgodnie z przedstawionym harmonogramem (patrz zakładka: Harmonogram). W związku z  rezygnacją  dotychczasowego opiekuna sekcji języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych,  opiekę nad tą sekcją przejmuje Irena Darowna.

Ad 5/ Po wyczerpującej informacji przewodniczącej Zarządu GUTW-u Haliny Krzyżak  o dokonaniach naszych słuchaczy w imprezach okazjonalnych, m.in. podczas dożynek gminnych, I Powiatowej Olimpiady Senioralnej „Aktywny Senior Powiatu Pleszewskiego” oraz  XII Przeglądu Twórczości Artystycznej w Krotoszynie, postanowiono odpowiednio uhonorować wyróżnionych uczestników.

Ad 6/ Po zakończeniu tego semestru (dziesiątego) GUTW  obchodził będzie 5-lecie swojej działalności. W związku z tym wszyscy członkowie zarządów i Rady Programowej proszeni są o zgłaszanie propozycji obchodów tego jubileuszu. Na moderatora zgłaszanych propozycji powołano Annę Biernat.

Ad 7/ W wolnych głosach prezes Stowarzyszenia Irena Darowna stwierdziła, iż środki finansowe Stowarzyszenia są wydawane racjonalnie. Również Starościna Słuchaczy  Mirosława Grzymska  poinformowała o prawidłowym  wydatkowaniu środków GUTW. Zwrócono także uwagę, aby Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przedstawiła formalne sprawozdanie na zbliżające się zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Stowarzyszenia „SENIOR XXI”.

                                                                                                                                                                                   Zebrał : w. maj.

 

Fot. Anna Biernat

 

16 kwietnia 2015r.

Przewodniczący Rady Programowej GUTW Wacław Majchrzak poinformował , iż biorąc pod uwagę dotychczasową działalność dra Macieja Kowalczyka i jego znaczący dorobek wydawniczy Rada Programowa GUTW w Gołuchowie wystąpiła do zarządu z wnioskiem o powołanie dra Macieja Kowalczyka w skład Naukowego Zespołu Doradczego Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Biogram dra Macieja Kowalczyka (Tutaj)

15 stycznia 2014 r.

W dniu 15.01.2014 odbyło się posiedzenie Rady Programowej GUTW w Gołuchowie  z udziałem Janiny Razik w-ce prezes Stowarzyszenia „SENIOR XXI” i księgowej tegoż stowarzyszenia Ireny Walendowskiej. W pierwszej części przewodnicząca zarządu GUTW Halina Krzyżak przedstawiła sprawozdanie o realizacji programu w IV semestrze.

Członkowie Rady odnieśli się bardzo pozytywnie do złożonego sprawozdania. Z kolei prowadzący posiedzenie Wacław Majchrzak przedstawił przygotowany przez zespół roboczy projekt harmonogramu zajęć na nowy semestr /piąty/ – patrz niżej.  Zalecono szefowi Rady naniesienie poprawek zgłoszonych przez Irenę Skowrońską, Jana Sudera, Elżbietę Kłakulak, Halinę Krzyżak oraz Irenę Darowną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Członkowie Rady Programowej postanowili,  iż wyznaczona osoba w harmonogramie jako koordynator odpowiada każdorazowo za przygotowanie zadania (zajęcia)  oraz dopełnia wszystkich spraw związanych ze sprawozdawczością i oprawą medialną, w tym skompletowanie materiału na stronę internetową.

Harmonogram – V semestr

Tekst: W. Majchrzak

Fot. B. Wojtczak

19 grudnia 2013 r.

Wystąpienie przewodniczącego Rady Programowej Wacława Majchrzaka w dniu 19 grudnia podczas uroczystego zakończenia semestru IV (Pobierz)

3 października 2013r.

Na posiedzeniu Zarządu GUTW w Gołuchowie w dniu 3.10.2013r. postanowiono włączyć mgra Jana Sudera w skład Rady Programowej.

W załączeniu nowy członek Rady Programowej przedstawia swoje  CV – Jan Suder

Poszerzono również skład Naukowego Zespołu Doradczego GUTW o dra Benedykta Roźmiarka – dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 

W.M.

27 czerwca 2012

Wystąpienie Przewodniczącego RADY PROGRAMOWEJ Wacława Majchrzaka podczas uroczystego zakończenia I-go semestru Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie (Pobierz)

Wacław Majchrzak przedstawia propozycje programowe na kolejny semestr

 Szanowni Goście! Drodzy Słuchacze! Wszyscy zebrani!
/zwrócił się też w j. niemieckim do delegacji seniorów z Erkner/.

„Finis opus koronat.” – Koniec wieńczy dzieło. Pierwszy semestr za nami. Czy będzie drugi?

Biorąc pod uwagę przebieg I-go semestru, a co wynika  ze sprawozdania przewodniczącej zarządu Haliny Krzyżak, chyba tak. Bowiem Rada Programowa, której przewodniczę, wysoko oceniła poziom zajęć. Na uwagę zasługuje ich upoglądowienie i częste korzystanie
z „obudowy” multimedialnej. Chwała zatem naszym wykładowcom, potrafili nas także włączyć w myślenie uniwersyteckie tj. doceniania wszelkiej wiedzy, lecz z dodatkiem pewnego sceptycyzmu, starali się być wierni zasadzie, iż nie należy żadnej myśli /wiedzy ludzkiej/ odrzucać całkowicie, lecz też nie przyjmować jej bezkrytycznie.

Nasze początki organizacyjne i merytoryczne odnoszące się do działalności GUTW nie były łatwe. Jednak doświadczenie trzech organizacji: ZNP, Stowarzyszenia „Senior XXI”
i Związku Emerytów spowodowały, iż nie popełniliśmy zasadniczych błędów w naszej działalności. Co wcale nie znaczy, że nie ustrzegliśmy się drobnych uchybień. Tak dużego zainteresowania „pracą z komputerem” nie przewidzieliśmy, również rozplanowanie zajęć wymaga „doszlifowania”. Stworzyć musimy jeszcze większe możliwości korzystania
z doświadczeń wszystkich uczestników GUTW. Korzystaliśmy też z doświadczeń młodszych specjalistów, dlatego w Radzie Programowej „zasiadają” m.in. dyrektor biblioteki, kierownik
GOPS, prezes Stowarzyszenia „Mieszkańcom gminy”. Doradzają nam także konsultanci naukowi: dr Barbara Czołnik i dr Jarosław Szczotkiewicz. Czynimy starania do pozyskania nowych pracowników naukowych.

Wydaje się, że aktualne cztery  sekcje GUTW zaspokajają potrzeby słuchaczy, nowe proponowane bloki tematyczne włączyć zamierzamy do działających już sekcji. Na początku wystąpienia zadałem pytanie, czy należy kontynuować  rozpoczęte dzieło? Z dotychczasowych wystąpień – mojego także – wynika że tak, dodałbym jednak maleńkie zastrzeżenie, jeśli będziemy mieli wsparcie instytucji społecznych a nade wszystko Wasze-drodzy Słuchacze, to trzeba patrzeć z optymizmem na dalsze losy Gminnego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Gołuchowie!

Wybaczcie, że już teraz z tego miejsca podziękuję naszej przewodniczącej Halinie Krzyżak, za trud przewodniczenia Zarządowi, sprawy GUTW-u ma nie tylko w dokumentach, ale i w sercu! Angażuje też do pomocy GUTW-owi swoją rodzinę!
W imieniu RP dziękuję też p. Wójtowi za patronowanie naszemu Uniwersytetowi, może Pan śmiało mówić, że jest to Pana kolejne dziecko! Dziękuję wszystkim!

Ps.
Osobiście marzy mi się, żebyśmy w ramach poznawania Wielkopolski odwiedzili moje  strony rodzinne, p. Marii Sas i mojej małżonki tj. powiat kępiński, a na wakacjach dostrzegajmy uroki naszego pleszewskiego powiatu!!! Dziękuję za uwagę!

W.Maj.

Na temat Naukowego Zespołu Doradczego informuje nowa zakładka w menu: „Informacje”.

29 maja 2012r.

Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku „SENIORZY XXI” spełnia oczekiwania  Słuchaczy

W dniu 29 maja w „Nowej Bibliotece” w Gołuchowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej GUTW „Seniorzy XXI”. Dokonano wstępnej oceny odbytych zajęć oraz zastanawiano się nad założeniami organizacyjno-programowymi w kolejnym semestrze.

Z wypowiedzi członków Rady Programowej wynika, iż w zajęciach poszczególnych sekcji bierze udział znacząca liczba uczestników: spośród 62 członków regularnie uczestniczy w zajęciach 51 osób.  Prawie 90% słuchaczy należy do co najmniej dwóch sekcji. Z wielkim uznaniem odniesiono się do wysokiego poziomu zajęć. Aby rozwijać metody działalności i dostosować tematykę do potrzeb słuchaczy, Rada Programowa wprowadziła uzupełnienia do Regulaminu GUTW dotyczące możliwości powołania konsultantów naukowych, uszczegółowiła też zadania Rady Programowej. Poszerzono jej skład o Starostę Roku – Mirosławę Grzymską. Dyskutowano o programie na następny rok.

Marcin Ferenc -kierownik GOPS wskazał na potrzebę jeszcze ściślejszego kontaktu z przedstawicielami ogniw samorządowych i państwowych. Elżbieta Kłakulak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej podkreśliła, aby w ramach sekcji historia i kultura Wielkopolski przybliżać sylwetki zasłużonych gołuchowian i pleszewian. Mirosława Grzymska, postulowała wprowadzenie do programu bloku tematów pt. „Ojczyzna Polszczyzna”. Mirosław Maruszewski-specjalista GOPS, podkreślił wagę przedsięwzięć związanych z profilaktyką zdrowotną.

Przewodniczący Rady Programowej GUTW Wacław Majchrzak, dziękując wszystkim za przybycie i dotychczasową bezinteresowną działalność, przedstawił wstępne propozycje wspomagania Rady Programowej przez konsultantów naukowych a także uwzględnienia w nowym semestrze tematyki z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

Na współpracę z GUTW wyrazili już zgodę dr Barbara Czołnik i dr Jarosław Szczotkiewicz. Prowadzi się dalsze rozmowy z PWSZ w Kaliszu i Uniewersytetem w Łodzi.

Halina Krzyżak – przewodnicząca Zarządu GUTW przedstawiła najbliższe zamierzenia GUTW. Zaprezentowała scenariusz uroczystości zakończenia I-go semestru GUTW, które odbędzie się 27. czerwca w Sali stowarzyszeń w budynku Urzędu Gminy.

W.M.

 

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.