Regulamin GUTW

Regulamin
Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Seniorzy XXI”
w Gołuchowie

(zatwierdzony podczas posiedzenia Zarządu GUTW w dniu 3.03.2012 r., przedstawiony do nowelizacji w dniu 11.02.2016 r.)

1. Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie „SENIORZY XXI” nazywany dalej GUTW prowadzi działalność w ramach STOWARZYSZENIA „SENIOR  XXI” w Gołuchowie w  oparciu o STATUT tego  Stowarzyszenia  i  obowiązujące przepisy dot. organizacji pozarządowych oraz kieruje się ogólnie przyjętymi zasadami demokratycznego porządku  prawnego.

2. Patronat nad GUTW sprawuje Wójt Gminy Gołuchów .

3. Działalnością GUTW w Gołuchowie kieruje Zarząd  w składzie 3 – 5 osób powoływany przez zebranie ogólne Stowarzyszenia  „Senior XXI”. Zarząd tworzą: przewodniczący (wybierany spośród składu osobowego zarządu), sekretarz, skarbnik i członkowie.

4. Zebranie ogólne (sprawozdawczo-wyborcze) Stowarzyszenia „Senior XXI” powołuje Radę Programową  GUTW-u, która wytycza kierunki działań Uniwersytetu, dba o należyty poziom zajęć, koreluje działania z innymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz rozstrzyga wszystkie proceduralne sytuacje związane z funkcjonowaniem GUTW, za wyjątkiem spraw finansowych,  które podlegają kontroli i rozstrzygnięciom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Senior XXI”. Pracami Rady Programowej kieruje  przewodniczący, wybierany spośród powołanych  członków Rady. Rada Programowa może wybrać z-cę przewodniczącego Rady.

  • członkami Rady Programowej mogą być osoby spoza uczestników  GUTW-u.
  •  Rada Programowa GUTW rozpatruje wnioski Zarządu GUTW dot. wszystkich spraw  dot.    zmian w strukturze organizacyjnej i  merytorycznej GUTW-u.
  • Rada Programowa  GUTW może powoływać konsultantów naukowych względnie Naukowy Zespół Doradczy.

5. Działalność GUTW-u obejmuje:  działalność edukacyjną, prozdrowotną, ekologiczną i artystyczną realizowaną dla seniorów m. in. w sekcjach: historycznej,  informatycznej, turystycznej, rekreacyjnej, turystycznej i językoznawczej. Szczególną działalnością GUTW-u jest praca z dziećmi i młodzieżą w formule „Akademia Żaka” oraz organizacja zajęć warsztatowych i w grupach tematycznych.

6. Uczestnikiem zajęć GUTW-u w Gołuchowie może być osoba, która ukończyła 50 lat i zobowiązała się – podpisując deklarację – do przestrzegania regulaminu  w tym obowiązku uiszczania semestralnej opłaty (opłata nie dotyczy osób powyżej 80-tego roku życia).

7. Każdy uczestnik  Gminnego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach – otrzymuje indeks potwierdzający ich odbycie i zaliczenie semestru.
Słuchacze UTW odpowiednich sekcji i grup zajęciowych wybierają swoich przewodników (grupowych), a cała społeczność studencka wybiera Starostę Roku i jego z-cę (starosta Roku z urzędu wchodzi w skład Rady Programowej). Starosta Roku, ma prawo zgłaszania wniosków organizacyjnych i programowych Zarządowi GUTW oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu GUTW z głosem doradczym.

8. Zajęcia każdej grupy, sekcji, zajęcia warsztatowe odbywają się wg odrębnych planów 1 raz w tygodniu w  poniedziałki ,środy i czwartki (semestr „jesienny” rozpoczyna się z początkiem października i trwa do końca grudnia, a semestr „wiosenny” rozpoczyna się z początkiem marca i trwa do końca czerwca )

9. Członkowie GUTW zapoznają się z regulaminem i planami zajęć podczas zajęć inaugurujących dany semestr.

10. Niniejszy regulamin przedstawiono do nowelizacji w dniu 11.02.2016 na posiedzeniu Rady Programowej   GUTW-u ( za podstawę zmian przyjęto pierwotny zapis regulaminu z dnia 3.03.2012 r.)

 

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.