Zarząd

Po połączeniu Stowarzyszenia „Senior XXI” i GUTW od 27 lipca 2019 r.działa jedna organizacja pod nazwą Stowarzyszenie „Senior XXI” – Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie

Skład nowego Zarządu:

 • prezes – Halina Krzyżak
 • wiceprezes – Marian Walczak
 • członkowie:
  Alina Doktor
  Wacław Majchrzak
  Jan Suder

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Julian Krawczyk
 • Anna Biernat
 • Leszek Doktór

 

Więcej na temat zmian w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia „Senior XXI” i GUTW:

Walne zebranie – zmiany organizacyjne – połączenie Stowarzyszenia „Senior XXI” i GUTW

Do 27 lipca 2019 r. skład Zarządu GUTW  stanowili:

 • Halina Krzyżak – przewodnicząca
 • Irena Darowna
 • Wacław Majchrzak
 • Irena Skowrońska (do 8.01.2015 r.)
 • Marian Walczak (od 8.01.2015 r.)

Do 8.01.2015 roku członkiem Zarządu GUTW była Irena Skowrońska. W zawiązku z jej rezygnacją Walne Zebranie Stowarzyszenia (8.01.15) wybrało nowym członkiem Zarządu GUTW Mariana Walczaka.

Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu GUTW Haliny Krzyżak z działalności Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w IV semestrze 2013r. (pobierz)

 

Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu GUTW Haliny Krzyżak z działalności Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w I semestrze 2012 r. (pobierz)

 

27. 06. 2012r.

Sprawozdanie przewodniczącej – Haliny Krzyżak

Sprawozdanie przewodniczącej Zarządu GUTW z działalności Gminnego Uniwersytetu  „Seniorzy XXI” w Gołuchowie

Drodzy Państwo!
Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku Seniorzy XXI w Gołuchowie kończy z dniem dzisiejszym I semestr. Naszą działalność realizujemy pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Tak jak brzmi nasze hasło, skupiliśmy się na szerzeniu wiedzy o swojej małej ojczyźnie, tj. Gołuchowie, powiecie pleszewskim i byłym mieście wojewódzkim Kaliszu.

Mówiliśmy o historii, kulturze i sławnych ludziach, którzy się zasłużyli dla naszego środowiska. Poznaliśmy życie i działalność księżnej Izabeli Czartoryskiej z Działyńskich oraz twórcy pięknego gołuchowskiego parku – Adama Kubaszewskiego – ogrodnika, krzewiciela oświaty i architekta terenów zielonych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z żyjących nam współcześnie poznaliśmy życie i działalność artystyczną Józefa Witkowskiego – malarza, ilustratora i rzeźbiarza, poety, projektanta pomników.

Interesowaliśmy się ludźmi, którzy zasłużyli się dla oświaty. Z historii XIX wieku w Gołuchowie, wiemy już, że byli to: pan Włodarski – nauczyciel w szkole parafialnej przygarnięty przez proboszcza parafii gołuchowskiej, gdy schronił się tutaj jako powstaniec przybyły z Litwy. Mówiliśmy o Klemensie Borowskim, który za to, że chciał uczyć dzieci gołuchowskie po polsku został zwolniony z posady nauczyciela i od tej pory zajął się rzemiosłem artystycznym – budował bramy i przęsła ogrodzenia przy zamku. Nasi uczestnicy GUTW znają zasługi dla oświaty zmarłych swoich nauczycieli: Edwarda Szcześniewskiego, Władysława Mielcarka i Wiktora Grodzkiego. Aby uczcić ich pamięć, postanowiliśmy dzisiaj zapalić na ich grobach znicze. Poszerzając krąg znanych i zasłużonych Wielkopolan, spotkaliśmy się z Markiem Fiedlerem, synem  znanego podróżnika i pisarza Arkadego Fiedlera.

Nasza Perła Wielkopolski – Zamek Gołuchowski cieszy nas i jesteśmy z niej dumni, że żyjemy tutaj. Z wielkim zachwytem słuchaliśmy wykładu o historii naszego zamku i ludziach, którzy pracowali przy kolejnych jego przebudowach i rekonstrukcjach. Jedynym tego rodzaju funkcjonującym w Polsce pięknym, kwitnącym i szerzącym oświatę jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Podczas wykładów poznaliśmy jego historię, rozwój, osiągnięcia oraz plany na przyszłość. Ośrodek ten nie tylko krzewi kulturę lasu, ale jest też prężnym zakładem pracy, tak bardzo potrzebnym w Gołuchowie.

Realizując nasz program Uniwersytetu wysłuchaliśmy 17 wykładów, które odbyły się w Urzędzie Gminy (2), w Muzeum Narodowym (3), w Sali wykładowej „OBORA” (5), w Powozowni i Oficynie (2), w Sali Stowarzyszeń (2). Ponadto odbyły się cztery wykłady na wyjeździe: w Russowie (Muzeum Marii Dąbrowskiej), Kaliszu (Zawodzie), Pleszewie (Muzeum Piekarstwa) i Dobrzycy (Muzeum Ziemiaństwa Polskiego). Uczestniczyliśmy również w wernisażach organizowanych przez OKL (2), w Konkursie Bajarzy, koncercie orkiestry leśników (2). Zwiedzaliśmy wystawy plenerowe. Odbyliśmy spotkanie w Gminnej Bibliotece z podróżnikiem Markiem Fiedlerem.

Nasi słuchacze są wdzięczni za wygłoszone społecznie wykłady. Ich wartość to 1 600 zł. Jest to wkład na rzecz Uniwersytetu.
Celem naszych zajęć było nie tylko szerzenie wiedzy i umiejętności seniorów z zakresu historii i kultury, ale również zdobycie wiedzy psychologicznej o ludziach w wieku starszym, sposobach odżywiania, opieki nad chorymi oraz rehabilitacji na terenie naszej gminy. W tym zakresie odbyły się 4 wykłady i 3 warsztaty Nordic Walking.

Nasi słuchacze chętnie uczestniczyli w lekcjach języka niemieckiego. Choć nauka języka obcego w tym wieku nie jest łatwa, to uczestnicy zajęć (38 osób) chcieli się jak najwięcej nauczyć. Wiedzę zdobytą na lekcjach pragną wykorzystać podczas wyjazdów wolontariackich do naszych sąsiadów, możliwości porozumiewania się podczas wycieczek i podczas goszczenia turystów niemieckich w hotelach i agroturystyce.

Seniorzy – studenci pragnęli poznać nowoczesne środki komunikacji międzyludzkiej, więc uczyli się obsługiwać komputer, jak korzystać z Internetu oraz jak pisać E -maile. Ta dziedzina życia współczesnego człowieka zmobilizowała  18 osób do udziału w zajęciach  sekcji komputerowej. Wielu seniorów interesuje się książkami, dlatego też prowadzone dyskusje na temat ciekawych książek i spotkania z pisarzami oraz podróżnikami były tematem kilu spotkań.

Studenci pracowali w 4 sekcjach:
– Historia Regionu Wielkopolskiego – 59 osób;
– Praca z komputerem i dobrą książką  – 30 osób (zajęcia w bibliotece);
– Kultura i język niemiecki – 38 osób (zajęcia w szkole);
– Zdrowie, opieka, rekreacja – 21 osób (Sala Stowarzyszeń i park).

Spośród 59 studentów:
– 11 osób uczestniczyło we wszystkich 4 sekcjach;
– 17 osób uczestniczyło w 3 sekcjach;
– 15 osób – w 2 sekcjach;
– 11 osób – w 1 sekcji.

Pracą GUTW kierował Zarząd w składzie:
•    Halina Krzyżak – przewodnicząca,
•    Irena Darowna – członek,
•    Wacław Majchrzak – członek,
•    Irena Skowrońska – członek.
Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Program GUTW realizowany był pod nadzorem Rady Programowej w składzie:
•    Wacław Majchrzak – przewodniczący
•    Irena Darowna
•    Marcin Ferenc
•    Mirosława Grzymska /postan.RP z dn.29.05.12/
•    Elżbieta Kłakulak
•    Halina Krzyżak
•    Mirosław Maruszewski
•    Irena Skowrońska
Rada programowa odbyła 3 posiedzenia. Na ostatnim dyskutowana była sprawa powołania Rady Konsultacyjnej, do której zaproszeni będą pracownicy wyższych uczelni.
W dniu 21.03.2012 r. na spotkaniu słuchaczy GUTW wybrano następujący skład członków samorządu:
1.    Mirosława Grzymska – starosta roku i starosta sekcji „Historia Regionu Wielkopolskiego”
2.    Julian Krawczyk – wicestarosta
3.    Zofia Gulczewska – starosta sekcji „Kultura i język nieniecki” grupa I
4.    Żywisław Jackowski – starosta sekcji „Kultura i język nieniecki” grupa II
5.    Maria Kłakulak – starosta sekcji „Praca z komputerem i książką”
6.    Janina Razik – starosta sekcji „Zdrowie, opieka i rekreacja”
Samorząd wypełnia swoją rolę znakomicie i jest rzecznikiem słuchaczy oraz władz statutowych GUTW.
Słuchacze sumiennie uczestniczyli w zajęciach. Najwięcej obecności mają:
Bogumiła Pawlak, Henryk Galczewski, Wanda Kania, Kazimierz Strumiński, Julianna Krawczyk, Maria Kłakulak.
Nieobecności studentów związane były tylko z choroba lub z wyjazdami na wycieczki (Norwegia – 10 osób) i sanatoria (2 osoby).
Największą frekwencją cieszyły się zajęcia w sekcji komputerowej i języka niemieckiego.
Liczba studentów początkowo wynosiła 52 osoby, pod koniec semestru mieliśmy już wypełnionych 68 deklaracji członków GUTW. W tym czasie zrezygnowało 9 osób. Byli to ludzie, którzy nie uiścili „wpisowego”, co było obowiązkiem słuchacza GUTW. Pomimo tych rezygnacji ( z powodu choroby czy też sytuacji rodzinnych) zapał pozostałych studentów GUTW do nauki nadal był bardzo duży.
Słuchacze byli bardzo zadowoleni z zajęć i bardziej zaangażowani w życie naszego środowiska.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję. Dziękuję także naszym wykładowcom i wszystkim osobom, które pomogły nam przy organizacji, dziękuję także za założenie strony internetowej i jej obsługę oraz  redagowanie artykułów.
Strona internetowa odegrała bardzo ważną rolę w komunikowaniu się słuchaczy. Są tam umieszczane informacje o co było na wykładach i jakie zajęcia miały się odbyć w najbliższym czasie. Jest to także miejsce gdzie można podzielić się swoimi pasjami.
Ten nowoczesny środek komunikacji bardzo się nam sprawdza. Całkowicie zda swoją funkcję, gdy sami nauczymy się jak korzystać z Internetu.
Dziękujemy za udzielenie nam pomieszczeń na zajęcia Panu Wójtowi Markowi Zdunkowi, Panu Dyrektorowi OKL Benedyktowi Roźmiarkowi,  Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Zofii Stawickiej, Pani Dyrektor Biblioteki Elżbiecie Kłakulak oraz Pani Dyrektor Danucie Marek.
Panu Wójtowi Markowi Zdunkowi dziękuję z całego serca za patronat nad naszym GUTW.

Lista wykładowców
pracujących na rzecz GUTW w Gołuchowie „Seniorzy XXI”

1.    Marek Zdunek
2.    Tatiana Stefaniak
3.    Paulina Vogt-Wawrzyniak
4.    Piotr Chwaliński
5.    Gizela Szarpak
6.    Marcin Ferenc
7.    Elżbieta Kłakulak
8.    Barbara Czołnik
9.    Stanisław Czołnik
10.    Benedykt Roźmiarek
11.    Konrad Bul
12.    Mirosław Maruszewski
13.    Danuta Marek
14.    Elżbieta Mizerkiewicz
15.    Anna Darowna
16.    Władysław Stawicki
17.    Joanna Zalejska-Niczyporuk
18.    Mirosława Grzymska
19.    Wacław Majchrzak
20.    Katarzyna Marcinkowska

Przewodnicząca Zarządu GUTW
Halina Krzyżak

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.